Su Comunu 2016

 

Ufìtziu anagrafi e stadu civili

Ufìtziu de servìtziu sociali

Ufìtziu politzia municipali

Segreteria e afàrius generalis

Ufìtziu pagamentas

Ufìtziu tènnicu

Segretàriu comunali

 

SA GIUNTA COMUNALI

SU CONSILLU COMUNALI


NOVAS

is annus passaus

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007