Sa bidda 2009

 

 

Gòcius in onori de Santu Franciscu

Sa bia de sa cruxi in Barùmini

Oràriu de campusantu

Oràriu Assòtziu de Volontariau

Oràriu Biblioteca

Oràriu Mediateca

Oràriu orientamentu po su traballu

Oràriu Servìtziu Sotziali

Oràriu Ufìtziu Pagamentas

Oràriu Ufìtzius de su Comunu

 

 

 

 


 

 

is annus passaus

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

NOVAS